Photo Gallery

Available Skus

1184 - Rocker

36w / 43d / 42h

2184 - Wall Hugger

36w / 43d / 42h

5184P - Power Headrest Rocker Recliner

36w / 43d / 42h

6184P - Power Headrest Wall Hugger Recliner

36w / 43d / 42h

94184 - Layflat Lift Chair

36w / 43d / 42h

97184 - Layflat Lift Chair with Power Headrest

36w / 43d / 42h